Algemene voorwaarden

Total Cleaning Products B.V.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper en koper gesloten koop­ overeenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schrif­ telijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dit laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de koper gehanteerde voorwaarden. dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2. Aanbiedingen/Orders

Alie aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeenge­ komen.Orders zijn voor de verkoper eerst bin­ dend,. Wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn vastgelegd, dan wel bij feitelijk uitvoering van ver­ koper kan tot de aflevering een redelijk minimum ondergrootte vaststellen.

3. Gewicht, kwaliteit, en adviezen

De verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen. waarbij de metingen en de wegingen van de verkoper als bindend zullen gel­ den. Behalve voor het feit dat de verkochte goede­ ren ten tijde dat deze het pakhuis van de verkoper verlaten, voldoen aan de normen die bij de verkoop van deze goederen gelden. waaronder de door de verkoper aan de koper bekend gemaakte specifi­ caties, verleent de verkoper geen enkele uitge­ sproken of stilzwijgende garantie. Verwerkings, toepass1ngs en andere adviezen, evenals begelei­ ding en instructies, leggen de verkoper geen ver­ antwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat Elke aansprakelijkheid ter  zake word! hierbij uitgesloten.

4.  Prijzen

Alie prijzen gelden exclusief BTW. tenzij anders is overeengekomen. indien bij het  totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een pnjs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant dan wel circulaire

5. Prijsverhogingen

De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan. Onder grondstoffen en hulpmiddelen worden in ieder geval verstaan: elektricileit, goederen die de verkoper van derden beirekt, lonen. salarissen, sociale lasten, overheidsiasten, vrachtkosten en assuranliepremies. Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de koper het recht de overeen­ komst te beindigen. Voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk 2 weken nadat de verkoper hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6. Levering/Leveringstermijnen

De levering van goederen geschiedt franco aan huis lenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering francs aan l1uis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van de verkoper is tot aan de losplaats van de koper. Hel afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de transportmiddelen die voor leveranties alge­ meen gebruikelijk zijn. Koper moet op het aflever­ adres voor voldoende laad en losfaciliteiten zorg­ dragen. Voor de lessen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zai de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmid­ delen om niet ter beschikking stellen, koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wacht­ tijd tussen het tijdst1p van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen daar af te leveren goederen kan warden aangevangen tot een minimum word! beperkt. De enkele overschrijding, van de overeengekomen   leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat de aflevering a!snog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden bij gebreken waarvan de koper gerechtigd is eenzijdig de over­ eenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. Verkoper heeft ten alle tijde recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestem­ ming heeft verleend. Verkoper is gerechtigd bestel­ lingen in gedeelten te leveren en te factureren ten- zij anders is overeengekomen.               

7. Reclames

lndien door de verkoper geleverde goederen waar­ neembaar niet aan de overeenkomst beantwoor­ den, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclame wegens andere gebreken dienen le geschieden terstond nadat de koper deze gebre­ ken heeft geconstansteerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige reclame ver­ liest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt levering als onvoorwaardelijk aanvaard. lndien de koper in geval van tijdige reclame aan­ toont dat de gebreken op moment van de levering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij te beschikking le stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van de vervangende partij aan de koper het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren. Telefonische recla­ mes dienen binnen de in 7 gemelde termijn schrif­ telijk te worden bevestigd, onder inzending van de bewijsstukken, monsters, opgave van produktie­ nummers, etc. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door de verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de  koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst schrif­ telijK aan de verkoper heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

8. Betaling

Betaling dient binnen 21 dagen na faktuurdatum te geschieden. Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht betaling op te schorten. In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijk rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoe­ d1ng van alle door de verkoper ter inning van open·· staande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het ach­ terstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of, indien dit hoger is. een bedrag van 750 euro! Verkoper bepaalt te alien tijde zelf aan welke open­ staande vordering van de koper hij enige betaling toekent.

9. Emballage

Ledige emballage dient door de koper direkt  aan de verkoper te worden gemeld, waarna de verko­ per deze op haar kosten zal laten ophalen. Eerst nadat de koper een door verkoper opgemaakte creditnota van statiegeld heeft ontvangen, kan hij het bedrag van deze creditnota op zijn schulden in mindering brengen.

10. Risico/eigendomsvoorbehoud

He! risico ten aanzien van beschadiging en verlo­ ren gaan van de geleverde goederen en van even­ tueel daaruit voortvloeiende schade gaal direkt na levering over op de koper. Alie door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als   bedoeld in 8 heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn norma­ le bedrijfsvoering door te verkopen of te verwer­ ken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen te beschikking van de verkoper moet stellen. Koper verplicht zich op eer­ sle verzoek ten behoeve van verkoper een pand­ recht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239  BW op de uil de verkoop van de door de verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

11. Aansprakelijkheid

ledere aansprakelijkheid van verkoper door scha­ de, buitencontractuele aansprakelijkheid daaron­ der begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee­ maal de netto factuurwaarde, van de niet, niet tij­ dig dan we! gebrekkig geleverde goederen. Mocht de in artikel 11 vervatte beperking van aan­ sprakelijkheid van de verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs­ schade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden, terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderzins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet deugdelijk geleverde goederen in rekening gebracht bedrag, minus emballagekosten, voor omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

12. Overmacht

Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip daarop de overmachts­ toestand zal zijn beeindigd. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de koper als de verkoper gerechtigd zijn, door kennisgeveing aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitge­ voerde gedeelte ervan zonder gerechtelijke tus­ senkomst te beeindigen. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan, oorlog, revolutie, ontlusten, brand, weersomstandigheden, water­ snood, transportbelemmeringen, ziekte, over­ heidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoer­ maatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfs­ benodigheden met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, stalking, gebreken aan of  beschadiging van machine alsmede ieder andere storing in het bedrijf van de verkoper. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper – onverschillig of deze ten iijde van de totstandkoming van de over­ eenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaar maakt. Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

13. Ontbinding

Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomsl en alle andere lopende overeen­ komsten tussen partijen zonder rechtelijke tussen­ komst eenzijdig, geheel of gedeellelijk te beeindi­ gen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
  1. de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan de verkoper verschuldigd
Hij in staat van faillisement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, in geval van beeindiging van de overeenkomst op gronden vermeld in het vorige lid, word! elke vordering, die de verkoper mocht hebben lerstond in zijn geheel openbaar. In geval van faillisement dan we! surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dal terzake enige vergoeding aan de verkoper is verschul­ digd. De overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelij­ ke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitge­ voerde gedeelte te beeindigen
Bestelling
There are no products in the cart!
0

Menu

Zoekformulier

Inloggen op uw account